ic_ช่องทางการชำระเงิน

บริการบัญชีรับฝากและจ่ายเงินแบบมีเงื่อนไขตามคำสั่ง (Escrow Account)

ให้บริการรับฝากเงินจากผู้ใช้บริการ(Issuers)

บริการบัญชีรับฝากและจ่ายเงินแบบมีเงื่อนไขตามคำสั่ง (Escrow Account)
  • 10 ก.ค. 2564
  • 13,850
บริการธุรกิจหลักทรัพย์_Excrow_Account_03_1620x340
บริการธุรกิจหลักทรัพย์_Excrow_Account_03_628x443
ให้บริการรับฝากเงินจากผู้ใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคำสั่งลูกค้า ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการตามข้อตกลงของคู่สัญญาและถือเงินของคู่สัญญาฝ่ายที่จะต้องชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ร่วมกัน เมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดครบถ้วนแล้ว จะเบิกถอนตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าว

ประโยชน์ของบริการ
  • ดูแลรักษาบัญชีเงินฝากและเงื่อนไขการชำระเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ร่วมกัน
  • เป็นวิธีการชำระเงินที่น่าปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการทำข้อตกลงของคู่สัญญา 
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง