KKP HOME LOAN
 • 2 ก.ย. 2565
 • 19,386
branding_2023_homeloan
branding_2023_homeloan_628x443

เลือกโอกาสที่ใช่ ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าเดิม
สินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN
โอกาสมีบ้านที่ใช่ ตอบโจทย์อนาคตทุกคนในครอบครัว
อนุมัติไว ผ่อนสบาย ให้วงเงินสูง

วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด 110%(1) ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

ผ่อนสบาย นานสูงสุด 40 ปี(2)

กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน

(1) แบ่งเป็นวงเงินกู้เคหะ 100% และวงเงินกู้อเนกประสงค์ 10% โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
(2) สำหรับผู้จัดสรรโครงการที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 40 ปี (กรณีเป็นคอนโดมิเนียมกำหนดราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า) และสำหรับผู้จัดสรรโครงการนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 30 ปี

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ธนาคารดำเนินการติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้
กรณีซื้อบ้านใหม่ และคอนโดมิเนียม

 1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 2. กรณีราคาซื้อขาย ≥ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี*

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ


*สำหรับผู้จัดสรรโครงการที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 40 ปี (กรณีเป็นคอนโดมิเนียมกำหนดราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า) และสำหรับผู้จัดสรรโครงการนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 30 ปี

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

คุณสมบัติและเอกสารของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 4. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

Q&A

(?)วงเงินสินเชื่อ ของสินเชื่อบ้าน KKP  Home Loan

ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

 

(?)ระยะเวลาการกู้สูงสุดเท่าใด

สูงสุด 40 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี กรณีพนักงานประจำและไม่เกิน 70 ปี กรณีธุรกิจส่วนตัว)

 

(?)ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้กี่คน และจำกัดความสัมพันธ์ของผู้กู้ร่วมหรือไม่

 1. ผู้กู้และผู้กู้ร่วม รวมกันไม่เกิน 4 คน
 2. ความสัมพันธ์ของผู้กู้กับผู้กู้ร่วม ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

 

(?)ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไรบ้างในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

 1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น)
 2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 4. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (จ่ายที่กรมที่ดิน) 

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน KKP HOME LOAN

บทความที่เกี่ยวข้อง