ic_สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน

ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง รู้ผลอนุมัติไว

สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน - คอนโด กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร

 • 11 ก.พ. 2561
 • 113,642
Home-loan-New-1-Dec-2020-1620x540p
Home_loan

สินเชื่อบ้าน

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง

ให้ความฝันในการมีบ้านเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำ มีทั้งแบบลอยตัวและคงที่ ยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบจากธนาคารเกียรตินาคินภัทร  ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ คอนโด บ้านมือสอง หรือทรัพย์สินรอขายของธนาคาร พร้อมสามารถขอวงเงินอเนกประสงค์เพิ่มได้พิเศษ รู้ผลอนุมัติวงเงินและอัตราผ่อนต่อเดือนภายใน 3-7 วันทำการ 

วงเงินอนุมัติสูงสุด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

50 ล้านบาท

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

110%(1)
ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด

40 ปี(2)

ความคุ้มครอง

กู้ร่วมสูงสุด

4 คน

homeloan_table

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

(1) แบ่งเป็นวงเงินกู้เคหะ 100% และวงเงินกู้อเนกประสงค์ 10% โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
(2) สำหรับผู้จัดสรรโครงการที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 40 ปี (กรณีเป็นคอนโดมิเนียมกำหนดราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า) และสำหรับผู้จัดสรรโครงการนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 30 ปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้
กรณีซื้อบ้านใหม่ และคอนโดมิเนียม

 1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 2. กรณีราคาซื้อขาย ≥ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี*

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ


*สำหรับผู้จัดสรรโครงการที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 40 ปี (กรณีเป็นคอนโดมิเนียมกำหนดราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า) และสำหรับผู้จัดสรรโครงการนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลากู้ยืมสูงสุด 30 ปี

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยปกติ คิดจากเงินต้นคงเหลือ และจํานวนวันในงวดนั้น

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ตกลงในสัญญา บวกไม่เกิน 3% ต่อปี) ตั้งแต่เริ่มผิดนัด โดยคิดจากค่างวดที่ผิดนัดชําระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวด และอาจมีค่าติดตามทวงหนี้

ตัวอย่าง : ลูกค้ามีสินเชื่อบ้าน เงินต้นคงค้าง 4,500,000 บาท สัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันสิ้นเดือน อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับ 11% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตกลงในสัญญาคือ 8% + 3% ต่อปี) ลูกค้าชําระปกติในงวด พ.ค. แต่ในงวด มิ.ย. ลูกค้าไม่ชําระ โดยค่างวด มิ.ย. จํานวน 42,000 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 12,410.96 บาท และดอกเบี้ย 29,589.04 บาท หากต่อมาลูกค้ามาชําระในวันที่ 26 ก.ค. จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้บนงวดที่ผิดนัดชําระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวด มิ.ย. จํานวน 12,410.96 บาท

ตัวอย่างการคำนวณ
 ตัวอย่างระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 
 • ดอกเบี้ยปกติชำระปกติ =  กรณีมาชำระภายใน มิ.ย. ดอกเบี้ยคิดรอบวันที่ 31 พ.ค. – 29 มิ.ย. (30 วัน)
  (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน)/365 = (4,500,000 x 8% x30)/365 = 29,589.04 บาท
 • กรณีไม่มาชำระภายใน 30 มิ.ย. การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณ รอบวันที่  30 มิ.ย. – 25 ก.ค. (26 วัน)
  (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ผิดนัดชำระ)/365 = (4,500,000 x 8% x26)/365 = 25,643.84 บาท
ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยทั้งหมด = 29,589.04 + 25,643.84 = 55,232.88 บาท

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระ (30 มิ.ย. – 25 ก.ค. (26 วัน)

(เงินต้นของงวดที่ผิดนัด x อัตราดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเกิน x จำนวนวันที่ผิดนัด)/365 = (12,410.96 x 3% x 26)/365 = 26.52 บาท
ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องชำระหากผิดนัด = ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระหนี้
                                                             = 55,232.88 + 26.52 = 55,259.40 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 4. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

FAQ

(?)วงเงินสินเชื่อ ของสินเชื่อบ้าน KKP  Home Loan

ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

 

(?)ระยะเวลาการกู้สูงสุดเท่าใด

สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี กรณีพนักงานประจำและไม่เกิน 70 ปี กรณีธุรกิจส่วนตัว)

 

(?)ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้กี่คน และจำกัดความสัมพันธ์ของผู้กู้ร่วมหรือไม่

 1. ผู้กู้และผู้กู้ร่วม รวมกันไม่เกิน 4 คน
 2. ความสัมพันธ์ของผู้กู้กับผู้กู้ร่วม ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

 

(?)ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไรบ้างในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

 1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น)
 2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 4. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (จ่ายที่กรมที่ดิน) 
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง