ic_ประกันชีวิตแบบอินเวสลิงค์

KKPGEN INFINITE RETURN 90/5, 90/10

อนาคตที่ออกแบบได้ เพื่อการเกษียณอย่างมั่นคง

KKPGEN INFINITE RETURN 90/5, 90/10
 • 14 มี.ค. 2566
 • 14,642
KKPGEN-INFINITE-RETURN_90-5_90-10_Web1620x340

ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์เพื่อการเกษียณและส่งต่อมรดกให้ครอบครัว

KKPGEN PREFERRED HEALTH

เลือกชำระเบี้ย 5 ปี หรือ 10 ปี รับความคุ้มครองชีวิตถึง 90 ปี
หลังเกษียณรับเงินคืนสูงสุด 24%* ต่อเนื่องอายุตั้งแต่อายุ 61-89 ปี

ส่งต่อมรดกกับความคุ้มครองชีวิต 2 เท่า

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 200%*

รับผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 608%*

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

90 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

5 หรือ 10 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ_ผลตอบแทน

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืนสูงสุด 24%

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย: สำหรับแบบประกัน 90/5 : ระหว่าง 1 เดือน – 55 ปี, สำหรับแบบประกัน 90/10 : ระหว่าง 1 เดือน – 50 ปี (หลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดหากเกินวันเกิดล่าสุด ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดอายุขึ้น)
ระยะเวลาเอาประกันภัย: คุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 5 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือกสมัคร
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย: ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ
การตรวจสุขภาพ: เป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
สัญญาเพิ่่มเติมฟรี: สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย (WP) กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุุกกรมธรรม์ที่มีอยู่ของบริษัท ฯ (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุุ 16 ปี - 55 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 • กรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

คำเตือน/หมายเหตุ

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. ชื่อแบบประกันภัย KKPGEN INFINITE RETURN 90/5 และ KKPGEN INFINITE RETURN 90/10 เป็นชื่อทางการตลาด ซึ่งในกรมธรรม์จะระบุชื่อ เจน เวลธ์ชอยส์ (3) 90/5 และ เจน เวลธ์ชอยส์ (3) 90/10
 4. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการชำระเบี้ยประกันภัย การเก็บเบี้ยประกันภัยโดยนายหน้าประกันชีวิติเป็นการให้บริการเท่านั้น
 6. การเสนอขายกรมธรรม์หรือให้บริการนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว ธนาคารไม่มีนโยบายให้พนักงานรับเงินสดหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานเพื่อประกอบการทำธุรกรรมของลูกค้า หากพบการกระทำนี้ กรุุณาแจ้ง KKP Contact Center 02 165 5555
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง