ic_ออมทรัพย์

ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 99

เลือกจ่ายเบี้ย 2 ปี หรือ 10 ปี รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 99
  • 26 ก.พ. 2563
  • 10,406
KKPGEN-Infinite-Wealth-99-1620x340px

ประกันชีวิต

ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ 2 ปี หรือ เลือก 10 ปี คุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 99 ปี
รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญา
รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่ออายุครบ 99 ปี
รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 50 ล้านบาท* จนถึงอายุ 90 ปี
เลือกรับความคุ้มครองให้ครอบคลุมด้วยสัญญาด้านสุขภาพเพิ่มเติมคุ้มครอง 32 โรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ หรือค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 4,000 บาท**

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

icon_accout

ความคุ้มครองถึงอายุ

99 ปี

icon_fee

ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน

2 ปี หรือ 10 ปี

icon_manage

ผลตอบแทน

รับเงินครบกำหนด 100%

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย : ระหว่าง 16-70 ปี  ( ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด )

ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :  2 ปี หรือ 10 ปี

ชั้นอาชีพ : 1-2

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 500,000 บาท 

อัตราเบี้ยประกันภัย : ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ

การตรวจสุขภาพ : ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกันตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

สัญญาเพิ่มเติมฟรี : สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย(WP) กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 4,000,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการประกอบ

 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  • กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติม

กรณีถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

คำเตือน :

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

 

พิจารณารับประกันชีวิตโดย 

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

  1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 99/2 (ไม่มีเงินปันผล) และประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 99/10 (ไม่มีเงินปันผล)
  4. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
  5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกค้าจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง