8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus

ออมทรัพย์คล่องตัวทั้งฝากและถอน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus
 • 10 ก.พ. 2561
 • 29,500
บัญชีออมทรัพย์-เคเคพี-เซฟวิ่งส์-พลัส_1620x340

บัญชีเริ่มต้น

สำหรับผู้ต้องการความยืดหยุ่นสูง ฝากถอนได้ทุกเวลา

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก

คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เหมาะกับคนที่มีต้องการความยืดหยุ่นสูง อยากออมเงิน ที่ได้ดอกเบี้ยสูง และเน้นถอนเมื่อไหร่ก็ได้

สามารถเลือกรับสมุดคู่ฝาก (Passbook) หรือไม่รับสมุดคู่ฝาก (e-Account) เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการฝาก ถอน โอน ได้ทันที ทุกสาขา
deposit-icon-4

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

0.50%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

1,000 บาท

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขการเปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP Savings Plus

 • เปิดบัญชีได้ทั้ง (1) บุคคลธรรมดา (2) นิติบุคคลทั่วไป (3) นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (4) นิติบุคคลพิเศษ  (5) กองทุน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • คํานวณดอกเบี้ยรายวัน ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ย เงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะ ได้รับยกเว้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีไม่รับสมุดคู่ฝาก (KKP e-Account)

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • สามารถเปิดบัญชี e-Account ได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องกรอก Email Address ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นดือน
 • เงื่อนไขการให้บริการบัญชี KKP e-Account เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ (แต่ละประเภท) ที่สมัครใช้บริการ

วิธีการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KKP e-Account

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประเภท Smart Card พร้อมกรอกใบคำขอเปิดบัญชี KKP e-Account และลงนามรับรอง
 • สามารถนำสมุดบัญชีเดิม มาเปลี่ยนเป็นบัญชี KKP e-Account ได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยหมายเลขบัญชียังคงเป็นเลขบัญชีเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีใหม่

FAQ

(?) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี เซฟวิ่งส์ พลัส ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี เซฟวิ่งส์ พลัส ต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับยกเว้น

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
// >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM