8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SAVING

ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SAVING
 • 10 ก.พ. 2561
 • 42,895
บัญชีออมทรัพย์-เคเคพี-สมาร์ท-เซฟวิ่งส์_1620x340

บัญชีที่เหมาะกับ

ผู้เริ่มออมเงินตั้งแต่ 100,000 บาท

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา

คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง เริ่มที่ 100,000 บาท

สามารถเลือกรับสมุดคู่ฝาก (Passbook) หรือไม่รับสมุดคู่ฝาก (e-Account) เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการฝาก ถอน โอน ได้ทันที ทุกสาขา
deposit-icon-4

ดอกเบี้ยสูงสุด

0.90%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

100,000 บาท

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท เซฟวิ่งส์

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
 • ต้องมี Email Address กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจํานวนเงิน
 • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 • ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ ธนาคารประกาศกำหนด
 • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีไม่รับสมุดคู่ฝาก (KKP e-Account)

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • สามารถเปิดบัญชี e-Account ได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องกรอก Email Address ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นดือน
 • เงื่อนไขการให้บริการบัญชี KKP e-Account เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ (แต่ละประเภท) ที่สมัครใช้บริการ

วิธีการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KKP e-Account

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประเภท Smart Card พร้อมกรอกใบคำขอเปิดบัญชี KKP e-Account และลงนามรับรอง
 • สามารถนำสมุดบัญชีเดิม มาเปลี่ยนเป็นบัญชี KKP e-Account ได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยหมายเลขบัญชียังคงเป็นเลขบัญชีเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีใหม่

FAQ

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี สมาร์ท เซฟวิ่งส์ ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี สมาร์ท เซฟวิ่งส์ ต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับยกเว้น

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
// >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM