บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings

ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings
  • 10 ก.พ. 2561
  • 9,157

บัญชีที่เหมาะกับ

ผู้เริ่มออมเงินตั้งแต่ 100,000 บาท

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา

คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง เริ่มที่ 100,000 บาท

ดอกเบี้ยสูงสุด

0.90%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

100,000 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท เซฟวิ่งส์

  • ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
  • ต้องมี Email Address กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจํานวนเงิน
  • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้
  • ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ ธนาคารประกาศกำหนด
  • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี สมาร์ท เซฟวิ่งส์ ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี สมาร์ท เซฟวิ่งส์ ต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับยกเว้น

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง