8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SETTLEMENT

ออมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART SETTLEMENT
 • 10 ก.พ. 2561
 • 34,266
บัญชีออมทรัพย์-เคเคพี-สมาร์ท-เซทเทิลเมนท์_1620x340

บัญชีออมทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

สะดวกในการลงทุนกับบล.เกียรตินาคินภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ

ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด

เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง

deposit-icon-4

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

1.85%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP SMART SETTLEMENT

 • ให้บริการลูกค้าทุกประเภท ซึ่งเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใด ("บัญชีหลักทรัพย์") กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล. เกียรตินาคินภัทร") และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น
 • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปิดบัญชี โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณี ดังต่อไปนี้

   

  เงื่อนไขเดิม

  เงื่อนไขใหม่

   

  (ก) ยกเลิกการใช้บัญชี KKP SMART SETTLEMENT เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. เกียรตินาคินภัทร หรือ  

  (ข) ยกเลิกการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. เกียรตินาคินภัทร หรือ

  (ค) ถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. เกียรตินาคินภัทร

  ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ดังกล่าว

   

   

  (ก)   ไม่มียอดเงินคงเหลือและไม่ใช้ หรือ ยกเลิกการใช้บัญชีเป็นบัญชีสำหรับหักเงินอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. เกียรตินาคินภัทร หรือ

  (ข)   ไม่ดำเนินการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชีกับธนาคาร หรือ ยกเลิกการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. เกียรตินาคินภัทร หรือ

  (ค)  ถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. เกียรตินาคินภัทร

  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปิดบัญชี โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี

 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)บัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ คืออะไร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใด (“บัญชีหลักทรัพย์”) กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล. เกียรตินาคินภัทร") โดยใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น ให้บริการลูกค้าทุกประเภท ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น

 

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สมาร์ท เซทเทิลเมนท์จะต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
// >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM