ic_การลงทุน

กองทุนเปิดชนิดทั่วไป: KKP GIMPACT-H

กองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดทั่วไป: KKP GIMPACT-H
 • 30 มิ.ย. 2564
 • 1,791
KKP-GIMPACT-1620x340_ตัดวัน-IPO
KKP-GIMPACT-Web_628x443
นโยบายการลงทุน
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Wellington Global Impact Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่ามีธุรกิจหลักที่มีเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (social and/or environmental change) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (financial return) ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ :
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เพื่อเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว (จากข้อมูลของกองทุนหลักเปิดเผยว่ากองทุนนี้อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใน 5 ปี)โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน 
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง