ic_ออมทรัพย์

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดทั่วไป : KKP SET50 ESG

เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50 โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด /span>

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดทั่วไป : KKP SET50 ESG
  • 18 พ.ย. 2562
  • 3,583
KKP-SET50-ESG_1620x340_01
KKP-SET50-ESG_628x443

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดทั่วไป

KKP SET50 ESG

กองทุนลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure โดยเฉลี่ยรอบปีในบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น ปัจจัยพื้นฐาน นโยบายดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ : 

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50
  • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้มาก
  • กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
  •  
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง