ic_สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HOME QUICK CASH

ใช้บ้านแลกเงิน ปลดล็อคทุกภาระ ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • 11 ก.พ. 2561
 • 69,495
HQC_Web1620x540
HQC_Web628x443

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน KKP HOME QUICK CASH

ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติวงเงินสูง

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับคนที่มีบ้าน – คอนโดที่ปลอดภาระแล้ว และต้องการเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน เพื่อไปจัดการภาระรายจ่ายก้อนใหญ่ เช่น รวบหนี้ดอกเบี้ยสูงเป็นดอกเบี้ยต่ำ เปิดร้านใหม่ ลงทุนเพิ่ม เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ ซ่อมแซมต่อเติมบ้านใหม่ หรือค่าใช้จ่ายในครอบครัว ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้สินเชื่อบุคคล ผ่อนต่อเดือนสบาย ให้คุณใช้ชีวิตได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

วงเงินอนุมัติสูงสุด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

10 ล้านบาท

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินอนุมัติสูงสุด

90%
ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด

 20 ปี

ความคุ้มครอง

กู้ร่วมสูงสุด

4 คน

hqc_interest_table

* อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน วงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR = 8.175% ต่อปี (อ้างอิงประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
* อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาตามตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ 

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

รายละเอียดหลักประกัน

 1. ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ
 2. ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 3. หลักประกันต้องเป็นชื่อของผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น

สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยปกติ คิดจากเงินต้นคงเหลือ และจํานวนวันในงวดนั้น

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ตกลงในสัญญา บวกไม่เกิน 3% ต่อปี) ตั้งแต่เริ่มผิดนัด โดยคิดจากค่างวดที่ผิดนัดชําระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวด และอาจมีค่าติดตามทวงหนี้

ตัวอย่าง : ลูกค้ามีสินเชื่อบ้าน เงินต้นคงค้าง 4,500,000 บาท สัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันสิ้นเดือน อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เท่ากับ 11% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ตกลงในสัญญาคือ 8% + 3% ต่อปี) ลูกค้าชําระปกติในงวด พ.ค. แต่ในงวด มิ.ย. ลูกค้าไม่ชําระ โดยค่างวด มิ.ย. จํานวน 42,000 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 12,410.96 บาท และดอกเบี้ย 29,589.04 บาท หากต่อมาลูกค้ามาชําระในวันที่ 26 ก.ค. จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้บนงวดที่ผิดนัดชําระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวด มิ.ย. จํานวน 12,410.96 บาท

ตัวอย่างการคำนวณ
 ตัวอย่างระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 
 • ดอกเบี้ยปกติชำระปกติ =  กรณีมาชำระภายใน มิ.ย. ดอกเบี้ยคิดรอบวันที่ 31 พ.ค. – 29 มิ.ย. (30 วัน)
  (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน)/365 = (4,500,000 x 8% x30)/365 = 29,589.04 บาท
 • กรณีไม่มาชำระภายใน 30 มิ.ย. การคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณ รอบวันที่  30 มิ.ย. – 25 ก.ค. (26 วัน)
  (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ผิดนัดชำระ)/365 = (4,500,000 x 8% x26)/365 = 25,643.84 บาท
ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยทั้งหมด = 29,589.04 + 25,643.84 = 55,232.88 บาท

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระ (30 มิ.ย. – 25 ก.ค. (26 วัน)

(เงินต้นของงวดที่ผิดนัด x อัตราดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเกิน x จำนวนวันที่ผิดนัด)/365 = (12,410.96 x 3% x 26)/365 = 26.52 บาท
ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องชำระหากผิดนัด = ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระหนี้
                                                             = 55,232.88 + 26.52 = 55,259.40 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 3. รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตัวตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 4. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน

FAQ

(?)สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วนให้กู้เท่าไร

ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

 

(?)ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้กี่คน

กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน รวมผู้กู้หลัก และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

 

(?)ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไรบ้างในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

 1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น)
 2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 4. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (จ่ายกรมที่ดิน)
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง