4. ic_บริการโอนเงิน

KKP Direct Debit

บริการชำระค่าสินค้าและบริการโดยหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกงวด

KKP Direct Debit
 • 18 ก.พ. 2561
 • 16,552
Web-Direct-Debit-1620x340px

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

โดยหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกงวด

สะดวกสบาย เพราะไม่ต้องเดินทางมาชำระบิลด้วยตนเองหรือต่อคิวรอชำระบิล

บิลจะถูกชำระอัตโนมัติโดยหักจากบัญชีเงินฝากตรงเวลาทุกงวด (กรุณานำเงินฝากเข้าบัญชีก่อนวันที่ครบกำหนดชำระ)

สามารถตรวจสอบการชำระบิลได้จากรายการเดินบัญชีในสมุดเงินฝากและใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากธนาคาร

หมดปัญหาเรื่องจ่ายบิลช้า ลืมจ่ายบิล บิลหาย ฯลฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ KKP Direct Debit

 • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเลขที่สัญญา หรือสำเนาหนังสือสัญญาที่ต้องการใช้บริการ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก
  กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
  กรณีลูกค้านิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจและ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ: ลายมือชื่อตรงกันกับที่ให้ไว้กับธนาคารที่จะหักบัญชีอัตโนมัติ

ช่องทางในการสมัครใช้บริการ KKP Direct Debit

 • สาขาของธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ยื่นพร้อมกับการสมัครสินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สินเชื่อที่สามารถใช้บริการ KKP Direct Debit

 • สินเชื่อรถยนต์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อบัตรกดเงินสด
 • สินเชื่อบ้าน
 • สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน
 • สินเชื่อรถกู้เงินด่วน
 • สินเชื่อ SMEs
 • สินเชื่อธุรกิจ

เงื่อนไข

 • ลูกค้ามีบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารดังต่อไปนี้
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
  • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)
  • ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)
  • ธนาคารกรุงไทย (KTB)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  • ธนาคารธนชาต (Tbank)
  • ธนาคารทหารไทย (TMB)
  • ธนาคารยูโอบี (UOB)
 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติจะมีผลต่อเมื่อธนาคารได้แจ้งผลอนุมัติการสมัครใช้บริการให้ลูกค้าทราบ

ค่าธรรมเนียม

ให้คุณสะดวกกว่า ในการชำระค่างวดสินเชื่อธนาคาร กับบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อสมัครหักบัญชีธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือสะดวกหักบัญชีธนาคารอื่น ตามรายละเอียดด้านล่าง

ธนาคาร 

ภายในเขตสำนักหักบัญชี

ข้ามเขตสำนักหักบัญชี

อัตรา/รายการ

วงเงิน/รายการ

อัตรา/รายการ

วงเงิน/รายการ

ธนาคารเกียรตินาคิน

ฟรี

ไม่จำกัดวงเงิน

ฟรี

ไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารกรุงเทพฯ

15 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

15 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารกรุงไทย

25 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

25 บาท

ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเกินคิดอัตราร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

ธนาคารกสิกรไทย

15 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

25 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

20 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

40 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนเกินคิดรายการละ 40 บาท และคิดค่าบริการเงินโอนข้ามเขต (IR) เพิ่มร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

15 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

20 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ธนาคารธนชาต

15 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

15 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารทหารไทย

10 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

10 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารยูโอบี

10 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

15 บาท

ไม่จำกัดวงเงิน

 

FAQ

(?)บริการ Direct Debit คือบริการอะไร?

 • บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารจะทำรายการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเท่านั้น

(?)ลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากประเภทอะไร มาสมัครใช้บริการได้บ้าง?

 • บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน เท่านั้น

(?)สมัคร KK-Direct Debit ได้ที่ไหนบ้าง?

 • สาขาของธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา
 • ยื่นพร้อมกับการสมัครสินเชื่อ หรือเช่าซื้อของธนาคารเกียรตินาคิน (ไม่แนะนำให้ลูกค้าสมัครขอใช้บริการ KK-Direct Debit ที่ต่างธนาคาร)

(?)สมัครใช้บริการ KK-Direct Debit ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง?

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ลูกค้าลงนาม

 • กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลูกค้าลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีลูกค้านิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพิ่มเติมด้วย
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก ที่ลูกค้าลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เลขที่สัญญา หรือสำเนาหนังสือสัญญาที่ต้องการใช้บริการ (ถ้ามี) ที่ลูกค้าลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(?)หากลูกค้าไม่มั่นใจในลายเซ็นของตนเอง ควรแนะนำอย่างไร?

ลูกค้าสามารถตรวจสอบลายเซ็นที่สาขาธนาคารเจ้าของบัญชี ก่อนสมัครบริการ KK Direct Debit ได้

 

(?)ใช้เวลาเท่าใดลูกค้าจึงจะทราบผลการอนุมัติใช้บริการ KK-Direct Debit?

ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 1 เดือน (กรณีที่ใบสมัครและเอกสารแนบ ถูกต้องครบถ้วน)

 

(?)ลูกค้าจะทราบผลการอนุมัติได้อย่างไร?

 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งลูกค้าให้ทราบ
 • โทรติดต่อลูกค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือไว้ โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ผลการอนุมัติบริการ
  • วันที่ธนาคารจะทำการหักบัญชีเป็นงวดแรก

 

(?)กรณีใบสมัครของลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก แล้วลูกค้ามีความประสงค์ต้องการใช้บริการ ต้องทำอย่างไร?

ลูกค้าต้องติดต่อที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอสมัครใช้บริการ KK Direct Debit พร้อมแนบเอกสารประกอบใหม่อีกครั้ง

 

(?)ในกรณีที่ลูกค้ามียอดเงินฝากในบัญชีไม่พอชำระค่างวด จะเป็นอย่างไร?

 • ระบบงาน Direct Debit ทำการ Retry รายการต่อเนื่อง 7 วันทำการ จนกว่าจะหักได้สำเร็จ
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งผลการทำรายการไม่สำเร็จ

 

(?)ในกรณีที่ทำ Retry ครบ 7 วันทำการแล้วแต่ยังไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้น?

 • ฝ่ายเร่งรัดจะดำเนินการตามกระบวนการติดตามหนี้ต่อไป
 • บริการจะถูกระงับ จนกว่าลูกค้าจะนำเงินมาชำระที่ช่องทางอื่นให้ไม่มียอดค้าง บริการจึงจะสามารถใช้งานได้ต่อไปตามปกติ

 

(?)ในกรณีที่ลูกค้ามียอดค้างชำระอยู่ ธนาคารจะทำรายการ Direct Debit หรือไม่?

ลูกค้าควรเตรียมเงินในบัญชีให้เพียงพอทั้งค่างวด และค่าธรรมเนียม เพื่อป้องกันการค้างชำระ

 

(?)ในกรณีที่วันครบกำหนดชำระตรงกับวันหยุดธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากเมื่อใด?

หักตรงตามวันครบกำหนดชำระของลูกค้าแม้ว่าจะวันครบกำหนดจะตรงกับวันหยุดธนาคารก็ตาม

 

(?)ลูกค้าสามารถใช้บัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นในการสมัครบริการ KK Direct Debit เพื่อหักชำระสินเชื่อของตนได้หรือไม่?

ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากของบุคคลอื่นสมัครใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

(?)หากสถานะบัญชีเงินฝากของลูกไม่เป็นปกติ เช่น บัญชีถูกระงับ, บัญชีปิดไปแล้ว จะเป็นอย่างไร?

 • ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้บัญชีเงินฝากที่มีสถานะไม่ปกติ มาสมัครใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • กรณีที่เคยใช้บริการอยู่แล้ว แต่บัญชีเงินฝากของลูกค้ามีสถานะไม่ปกติภายหลัง บริการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากลูกค้าต้องการใช้บริการต้องนำบัญชีที่มีสถานะปกติมาสมัครใหม่อีกครั้ง
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
// >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM