นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Human Resources Management Graduate Diploma Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

 • Applying OKRS into Your Company Mission and Value (2018)
  สมาคมการจัดการงานบุคคล
 • 7 Habits of Highly Effective People (2558)
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • Allianz Excutive Presentation (2557)
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • Quiet Leadership (2555)
  Neuro Leadership Institute
 • David Ulrich : HR Strategy Business Alignment and Creatively Organization Capabilities (2554)
  Octagon
 • Director Certification Program (DCP 132/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2561 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2556 - เม.ย.2561
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 3. 2551 - 2556
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์

  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)