นายประชา ชำนาญกิจโกศล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารหนี้
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance) University of Texas, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

 • Director Certification Program Update (DCPU 5/2015)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015 )
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • TLCA Executive Development Program (EDP 8/2011)
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Senior Executive Program (SEP 22/2008)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Overview of Current Macro Economic Condition and Prudential Regulation- Impact to Thai Corporation (2007)
  สมาคมธนาคารไทย
 • Blue Ocean Strategy (2007)
  ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • EVA Managing for Value Creation (2006)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 75/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005)
  สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 1. 2555 - ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี้

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 2. 2554 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 3. 2556 - 2559
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 4. 2549 - 2558
  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 5. 2549 - 2555
  กรรมการ

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

 6. 2555 - 2558
  กรรมการ

  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

 7. 2555 - 2558
  กรรมการ

  บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)