ic_ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยความเชียวชาญและความชำนาญที่แท้จริง

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • 12 ก.พ. 2561
 • 33,923
CL-RE-CI2020-web-1620x340p

สินเชื่อ

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

วงเงินค่าก่อสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคเต็มที่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ

เรามุ่งเน้นการให้วงเงินค่าก่อสร้างให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างให้ผู้ประกอบการ เพื่อความมั่นใจในการส่งมอบบ้าน หรืออาคารที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับผู้ซื้อรายย่อย

เงื่อนไขการชำระคืนที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 1,000 โครงการของทีมงานธนาคาร ทำให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ เรามีนโยบายร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขที่สอดคล้องต่อการทำงาน และช่วยลดความเสี่ยงให้กับโครงการ

ทีมงานให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน

เพราะเชี่ยวชาญในธุรกิจ เราจึงเข้าใจและมองเห็นโอกาสก่อนคู่แข่งในตลาด เรามีทีมงานเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น การเลือกที่ดินที่เหมาะสมกับธุรกิจ ข้อมูลวิจัยเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลการออกแบบงานก่อสร้าง และนวัตกรรมวัสดุต่างๆ รวมถึงสนับสนุนงานขาย และการตลาดเพื่อธุรกิจที่แข่งขันได้

 

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ค่าที่ดิน เพื่อใช้ซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพที่ดิน ถมดิน และพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างอาคารในโครงการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามประเภทของการพัฒนา เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือ อาคารคอนโดมิเนียม
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ เช่น หนังสือค้ำประกันการจัดสรร หนังสือค้ำประกันต่อการไฟฟ้า และการอาวัลการชำระเงินค่าที่ดินสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

เอกสารประกอบการพิจารณา

นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 3. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. ประวัติผู้บริหารของบริษัท ประสบการณ์ทำงาน ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านต่างๆ
 6. ประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน หรือวงเงินสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงิน หลักประกันกรณีมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (ถ้ามี)
 7. บัญชีเงินฝาก/ Statement การเดินบัญชีของกรรมการหรือนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. รายการทรัพย์สิน และหนี้สินของกรรมการ (ถ้ามี)
 9. สำเนาโฉนดที่ดินที่เสนอเป็นหลักประกัน แผนที่ตั้งที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ามี)
 10. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. ประวัติผู้กู้ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 5. ประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน หรือวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน หลักประกัน กรณีมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (ถ้ามี)
 6. บัญชีเงินฝาก/ Statement การเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 7. สำเนาโฉนดที่ดินที่เสนอเป็นหลักประกัน แผนที่ตั้งที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ามี)
 8. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ: โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

FAQ

(?)จุดเด่นของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันยาวนาน เราจึงเข้าใจในธุรกิจและมองเห็นโอกาสแห่งความสำเร็จในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลูกค้าจะได้รับ

 • การพิจารณาที่รวดเร็วทันสถานการณ์
 • วงเงินค่าก่อสร้าง และพัฒนาสาธารณูปโภคเต็มที่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ
 • การกำหนดเงื่อนไขผ่อนชำระเงินกู้ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

(?)สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คืออะไร

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ โดยมีมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

(?)สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์แตกต่างจากสินเชื่อธุรกิจธนาคารอื่นๆ อย่างไร

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ในแขนงต่างๆ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดิน ไปจนถึงการบริหารโครงการ ทั้งก่อนและหลังการอนุมัติสินเชื่อ โดย ประกอบด้วย

 • ที่ปรึกษาโครงการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนข้อมูลในธุรกิจเชิงลึก เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด
 • ที่ปรึกษาสถาปนิกและวิศวกร ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องงานออกแบบโครงการ ประโยชน์ใช้สอย รูปลักษณ์อาคาร และการก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งต่างๆ
 • ที่ปรึกษาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

สนับสนุนด้านงานขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพทีมงานลูกค้า ผ่านการจัดอบรมสัมมนา และหลักสูตรต่างๆที่เจาะลึก และตรงประเด็นกับธุรกิจ


โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง