KKP SME
 • 2 ก.ย. 2565
 • 21,385
branding_2023_sme
branding_2023_sme_628x443

เลือกโอกาสที่ใช่ ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าเดิม
สินเชื่อธุรกิจ KKP SME
โอกาสขยายอนาคตให้ธุรกิจสำเร็จได้มากขึ้น
รับวงเงินสูงสุด 35 ล้านบาท ใช้หรือไม่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

ยืดหยุ่นเลือกได้ ใช้หรือไม่ใช้ทรัพย์สินหลักประกัน
รู้ผลอนุมัติไว
รับวงเงินสูงสุด 35 ล้านบาท

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ธนาคารดำเนินการติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

บทความ สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ KKP SME LOAN

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

ผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดา

ผู้กู้ในนามนิติบุคคล

ชนิดของผู้กู้

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (จดทะเบียนในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์ หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถพิสูจน์การประกอบธุรกิจได้ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

อายุของผู้กู้

25-65 ปี 

ประสบการณ์
ดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้ถือหุ้น ที่มีหุ้นรวมกันอย่างน้อย 50%

ยอดขาย

ยอดขายต่อปีมากกว่า 3.5 ล้านบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี

สถานประกอบการ

มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และไม่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกจากทางราชการ
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมกับวัตถุประสงค์
 • สำเนาบริคณฑ์สนธิฉบับจัดตั้ง (บอจ. 2)
 • สำเนาจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) (หส.2)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนางบการเงิน 2 ปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 หรือ 12 เดือนล่าสุด ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของลูกค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน(บัญชีชื่อผู้กู้เท่านั้น)
 • สำเนา ภพ 20 หรือ ภพ 30 ที่ระบุเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  (กรณีผู้กู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ สำหรับสินเชื่อธุรกิจ KKP SME FREEDOM แบบไม่ใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) เริ่มต้นที่ MLR+ 8.475% หรือเทียบเท่า 16.40% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กำหนด MLR = 7.925% ต่อปีทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการให้บริการ และ เว็บไซต์ของธนาคาร)

 

ค่าธรรมเนียม

 • ธนาคารรับผิดชอบค่าธรรมเนียม บสย. แทนลูกค้าตลอดอายุสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติสินเชื่อ (Front end fee) 1% ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ (เบิกกู้)
 • ค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนด (Prepayment fee) 3% ของวงเงินสินเชื่อคงเหลือในกรณีที่ลูกค้าปิดวงเงินภายในระยะเวลา 2 ปี
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ (เบิกกู้)
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ 28 %

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ สำหรับสินเชื่อธุรกิจ KKP SME คูณ3 แบบใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท อัตราดอกเบี้ย Term Loan OD Late Payment
วงเงินเพื่อการขยาย / หมุนเวียนในกิจการ Effective Rate

เริ่มต้นที่ MRR+0.5% ต่อปี

เริ่มต้นที่ MOR+1% ต่อปี

15% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า

เริ่มต้นที่ 8.450% ต่อปี

เริ่มต้นที่ 8.925% ต่อปี

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อของธนาคารที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กำหนด MRR = 7.95% ต่อปีและ MOR=7.925% ต่อปี ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการที่ให้บริการและ Website ของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อสูงสุด 2.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ
 • Prepayment Fee วงเงิน Term Loan 3% ของวงเงินสินเชื่อคงเหลือเฉพาะกรณี Refinance ภายใน 3 ปีแรก
 • Cancellation Fee วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (OD) 3% ของวงเงินที่อนุมัติ กรณีปิดภายใน 3 ปีแรก
 • ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกัน (LG) 1.5%ของยอดเบิก LG ในแต่ละครั้ง
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ
 • ค่าอากรแสตมป์ ผู้ค้ำประกัน 15 บาทต่อผู้ค้ำประกัน 1 ราย (ต้นฉบับสัญญาค้ำประกัน ฉบับละ 10 บาท, คู่ฉบับสัญญาค้ำประกัน ฉบับละ 5 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

ประกันภัย

 • หลักประกันต้องมีประกันอัคคีภัย ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจนถึงวันที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติ ถ้าเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภัยใหม่ (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้า)
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง