ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ : KKP ACT EQ

ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ : KKP ACT EQ
 • 26 ก.พ. 2561
 • 7,596

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้

KKP ACT EQ

นโยบายกองทุน : เน้นลงทุนใน "หุ้นไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว และเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี"

ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

มี 2 รูปแบบ

 • KKP ACT EQ-A : หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า คลิก
 • KKP ACT EQ-D : หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล คลิก

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกกว่ากองทุนรวมอื่น
 • ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
 • ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้การซื้อขายกรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว
 • กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง