ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : KKP EQRMF

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : KKP EQRMF
  • 26 ก.พ. 2561
  • 7,012
KKP-EQRMF_1620x340_02
KKP-EQRMF_628x443

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

KKP EQRMF

นโยบายกองทุน : ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการและปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะทางการเงิน

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ และเตรียมเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

หมายเหตุ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประสงค์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันลงทุนครั้งแรก และมีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง และขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นตกเป็นคนทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาม ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนที่กรมสรรพากรกำหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจะถือเอาวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันที่รับคำสั่งโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันรับซื้อคืนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
  • ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
  • ในกรณีที่ กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง