ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดทั่วไป: KKP G-THEME-H

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ตามกระแสการเติบโตของโลกในระยะยาว

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดทั่วไป: KKP G-THEME-H
  • 1 ก.พ. 2564
  • 9,509
KKP_G_THEME_Banner_No-IPO-size-1620x340
KKP_G_THEME _Mobile_628x443

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดทั่วไป

KKP G-THEME-H

กองทุนเป็นกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศสามารถลงทุนได้ทั่วโลก  (มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)  กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป) (Fund of Funds) เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ  กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  (กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ทั้งนี้ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ หรือกองทุนต่างประเทศ หรือกองทุน CIS  ต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุนอาจมีกลยุทธ์และหรือนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจ (Sector)  และหรือ กลุ่มธุรกิจย่อย (Sub sector) หนึ่ง ๆ หรือหลาย Sectors/ Sub sectors และหรือเน้นแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือผสมหลายแนวคิดการลงทุน (Thematic Investment) และหรือเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trend) ของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ :
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนในกองทุนตราสารทุน/หุ้นต่างประเทศ โดยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนและเงินลงทุนที่ต้องการหาโอกาสลงทุนในรูปแบบของกองทุนนี้ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (Fund of Funds) เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ  กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ  ทั้งนี้ กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ หรือกองทุนต่างประเทศ หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนนี้จะพิจารณาลงทุนอาจมีกลยุทธ์และหรือนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจ (Sector)  และหรือ กลุ่มธุรกิจย่อย (Sub sector) หนึ่ง ๆ หรือหลาย Sectors/Sub sectors และหรือเน้นแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งหรือผสมหลายแนวคิดการลงทุน (Thematic Investment) และหรือเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trend) ของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจการค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ เป็นต้น
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เพื่อเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้ได้ โดยกองทุนนี้อาจมีความเสี่ยงและความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสูงกว่ากองทุนตราสารทุนที่กระจายการลงทุนทั่วโลกแบบทั่วไป (General global equity fund)
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว  โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุนแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน /กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน / โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง