ic_ออมทรัพย์

KKP S-PLUS

KKP S-PLUS
 • 23 ก.พ. 2565
 • 10,778
KKP-S-PLUS_1620x340_
KKP-S-PLUS__628x443

กองทุนตราสารหนี้

KKP S-PLUS

นโยบายการลงทุน
 • กองทุนตราสารหนี้ที่อาจพิจารณาลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือเอกชน และหรือตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน  และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีนโยบายที่กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ และหรือเงินฝากและหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนลงทุนอาจพิจารณาลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้การพิจารณาลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน[1]
 • กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

[1] กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ : 

 • กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation)  จะเหมาะกับประเภทผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ
  โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะสั้น และต้องการกระจายเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน และคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การลงทุนในกองทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนโดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากการลงทุนครบเต็มจำนวนได้
 • กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง