ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดทั่วไป: KKP SEMICON-H

กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนหุ้นกลุ่ม Semiconductor

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดทั่วไป: KKP SEMICON-H
  • 30 มิ.ย. 2564
  • 3,766
KKP-Semicon-h-1620x340p
KKP-Semicon-h-628x443p

กองทุนเปิดเคเคพี ชนิดทั่วไป

KKP SEMICON-H

  • กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนี ICE Semiconductor Index ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • ในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 7 (เสี่ยงสูง)

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ :
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวในต่างประเทศได้

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เพื่อเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้ยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
  • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
  • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
  • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
  • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง