ic_การลงทุน

กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY : KKP SM CAP

เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI

กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY : KKP SM CAP
 • 24 พ.ย. 2563
 • 7,903
KKP-Small-and-Mid-Cap-Equity_1620x340
KKP-Small-and-Mid-Cap-Equity_628x443

กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY

KKP SM CAP

นโยบายกองทุน : เน้นลงทุนใน "หุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีแนวโน้มเติบโตสูง”

เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลท.ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี SET50 ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หรือลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลท. MAI หรือการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมบริหารช่องทางและการขาย โทร 02-305-9855
 • กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทำให้กองทุนเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
 • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 • กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในดัชนี SET50 ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk) โดยกองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่างที่ส่งผลต่อกลุ่มบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
 • ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนความศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th)   
 • บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ  เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
 • ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 • บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง
 • กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com/
 • การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง