ic_ออมทรัพย์

KKP TQG

KKP TQG
 • 23 ก.พ. 2565
 • 5,245
KKP-TQG_1620x340 (1)
KKP-TQG_628x443

กองทุนเปิดเคเคพี THAI QUALITY GROWTH EQUITY : KKP TQG

KKP TQG

นโยบายการลงทุน
 • เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมีคุณภาพ พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 • กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด
ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)
จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

กองทุนเหมาะกับ : 

 • กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูง หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต้องการกระจายเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนในตราสารทุน โดยเงินลงทุนส่วนที่จะแบ่งมาลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและสามารถรับความผันผวนที่สูงของหุ้นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ระยะยาว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คำเตือน/ข้อแนะนำ

 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
 • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง