PRIORITY Exclusive Events

PRIORITY Exclusive Events

KKP NeXtGen

หลักสูตรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ พร้อมวางรากฐานความพร้อมให้กับทายาทผู้สืบทอดกิจการ ทั้งความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการดำเนินธุรกิจแบบการตลาดยุคใหม่ รายละเอียดคลิก

KKP Focus Forum

สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงินและการลงทุน พร้อมอัพเดทสถานการณ์การลงทุนทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน จาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รายละเอียดคลิก