PRIORITY Privileges

PRIORITY Privileges

Ultimate Lifestyle Experience

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PRIORITY ที่มีเงินลงทุนเฉลี่ย 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินฝากเฉลี่ย 100 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 6 เดือน

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 (จองสิทธิ์และใช้บริการ)

ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร.02 016 9928

สอบถามเพิ่มเติม : 02 165 5566 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • เลือกรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 บริการต่อปีเท่านั้น
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการลงทะเบียน 9:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิ์ กรุณาติดต่อ Call Center 02 016 9928 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์สมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้

สำหรับบริการรถรับ – ส่ง สนามบิน

 • จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน/ครั้ง และกระเป๋าไม่เกิน 4 ใบ/ครั้ง (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว) หากมากกว่ากำหนด ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการส่วนเกินให้กับบริษัทผู้ดำเนินการโดยตรง
 • บริการรับ/ส่งระหว่างที่พักในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี หรือสมุทรปราการ และสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง โดยไม่สามารถแวะจุดอื่นระหว่างการเดินทางได้

สำหรับสิทธิ์รับประทานอาหาร

 • กรุณาแสดง SMS พร้อมรหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน ณ ร้านอาหารที่สำรองที่นั่งไว้
 • โดยจะต้องใช้สิทธิ์ให้หมดภายในครั้งเดียว ไม่สามารถทอน แลกเปลี่ยน หรือนำส่วนต่างไปใช้ในครั้งถัดไปได้  หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างนั้นๆ กับร้านอาหารโดยตรง

หมายเหตุ :

 • ในการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการใช้บริการนั้นเป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการให้บริการสิทธิพิเศษนี้
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสิทธิพิเศษดังกล่าวแต่อย่างใด
 • ยอดเงินลงทุนจะถูกคำนวณจากทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้นตราสารหนี้
 • เงินลงทุนในหุ้นคำนวณเฉพาะยอดซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1. Limousine Service
บริการรถรับ - ส่ง สนามบิน

โดยรถยนต์ Toyota Alphard หรือเทียบเท่า

2. Dining
สิทธิ์รับประทานอาหารมูลค่า 5,000 บาท
ณ โรงแรม และห้องอาหารชั้นนำ
 • Grand Hyatt
 • Banyan Tree
 • The Okura Bangkok
 • Siam Kempinski
 • Wine Connection

คำถามที่พบบ่อย

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมียอดเงินฝากและการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่เท่าไร

30 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินฝากเฉลี่ย 100 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 6 เดือน

2. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

โทร.02 016 9928

3. ถ้าต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ  โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์

คำถามที่พบบ่อย

 1. รายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณยอด Average ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ยอดเงินฝากและการลงทุนรวม เฉลี่ย 6 เดือน (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
 1. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไรลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ/ กรณีเลือกรับสิทธิ์ใช้บริการโรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
 1. รถ Limousine (Toyota Alphard) จำนวนผู้โดยสารได้กี่ท่าน/ครั้ง และจำนวนกระเป๋าไม่เกินกี่ใบจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน/ครั้ง และจำนวนกระเป๋าไม่เกิน 4 ใบ
 1. การแจ้งใช้สิทธิ์หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่ยางไรAirport Lounge / Limousine Service / Dining หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการส่วน Hotel Room กรณีแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่เข้าพักตามวันเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการห้องพักนั้นสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้