ic_คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

นางดัยนา บุนนาค

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

นายชาลี จันทนยิ่งยง

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University, U.S.A.
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) New York University, U.S..A.
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย