คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

นางดัยนา บุนนาค

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) New York University, U.S..A.
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย