ic_คณะกรรมการและผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • รักษาการ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science Electrical Engineering, University of Maryland, U.S.A.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายธนบดีธนกิจ หัวหน้าฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน

นางเกษรา เลียงชเยศ

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธนบดีธนกิจ หัวหน้าฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน
 • หัวหน้าฝ่ายตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance) University of Wisconsin - Madison, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ (Co-Head)

นางสาวกุสุมาลย์ โลว์ศลารักษ์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ (Co-Head)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Kellogg Graduate School of Management Northwestern University
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต Osaka University

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายตลาดการเงินและประธานสายการเงินและงบประมาณ

นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายตลาดการเงิน
 • ประธานสายการเงินและงบประมาณ
 • เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science (Finance), University of Colorado, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภาสกร บุญยะประสิทธิ์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายสินเชื่อบรรษัท ประธานกลุ่มงานบรรษัทและวาณิชธนกิจ

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Seattle University,U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายบริหารหนี้

นายประชา ชำนาญกิจโกศล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารหนี้
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance) University of Texas, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายบริหารความเสี่ยง

ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารความเสี่ยง
 • รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความ เสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. (Engineering Management), Missouri University of Science and Technology, U.S.A.
 • รายวิชาบัณฑิตศึกษาการวิจัยการดำเนินงาน, Wichita State University, KS, U.S.A.
 • Master of Science (Engineering Management), University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Human Resources Management Graduate Diploma Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและประธานสายเครือข่ายสาขา

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
 • ประธานสายเครือข่ายสาขา

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of Louisville, U.S.A.
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายบริการธุรกรรมการเงินและปฏิบัติการ

นางเกสสุดา อุทาลัย

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริการธุรกรรมการเงินและปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration University of San Diego, U.S.A
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานสาย Customer & Digital

นายกัมพล จันทวิบูลย์

ตำแหน่ง

 • ประธานสาย Customer & Digital

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (Finance and Banking ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นายอภิชาติ จงสงวนประดับ

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายกฎหมายและ กำกับดูแลการปฎิงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration With Finance Concentration, Eastern Michigan University, U.S.A
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ (Co-Head)

นายสมเกียรติ จอมปรัชญา

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ (Co-Head)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดทุน

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายตลาดทุน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินเชื่อรายย่อย

นางวันดี ศรีมณฑล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินเชื่อรายย่อย

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย