ic_การกำกับดูแลกิจกรรม

การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ ธนาคารภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและรากฐาน ที่แข็งแกร่งให้กับธนาคารในระยะยาว ดังนั้น การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ไปปฏิบัติจึงถือเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม

 

คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารดังนี้

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร