ic_การกำกับดูแลกิจกรรม

FATCA & CRS

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) & Common Reporting Standard (CRS)

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในฐานะสถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และนำส่งกรมสรรพากร โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองตนเองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Common Reporting Standard - CRS) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

FATCA/CRS Self-Certification Form: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 

ดาวน์โหลด

แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล 

ดาวน์โหลด

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATCA ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.irs.gov
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRS ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/