ic_โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้นรวม 64 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

KKPB ORG TH