คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คณะกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

ประธานกรรมการ

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการ

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต California State University at Sacramento, U.S.A.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย