ic_ความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2540 เป็นหนึ่งในผู้นำของประเทศไทยด้านธุรกิจวานิชธนกิจและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าสถาบัน โดยบล.ภัทร ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 8 ประเภท ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม และการจัดการเงินร่วมลงทุน ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4 ประเภท ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อีกทั้งได้เข้าเป็นสมาชิก ของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการเงินกับกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2546 บล. ภัทรยังได้ตกลงทำความร่วมมือกับแบงค์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ (“เมอร์ริล ลินช์”)  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตการให้บริการในระดับสากล ในด้านงานวิจัย ด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และด้านวานิชธนกิจอีกด้วย

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดของบล. ภัทร ได้ร่วมกิจการกับธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” โดยมุ่งผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการเงิน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในพัฒนาการของตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คลิกที่นี่